Phone No.: 67485390
Fax No.: 67432801
Address: 65, Sims Avenue, #08-07, Yi Xiu Factory Bldg, Singapore 387418
Contact: 胡云展