Phone No.: 67331827
Fax No.: 67330054
Address: 65 Sims Avenue, Yi Xiu Factory Bldg #07-06, Singapore 387418
Contact: Ng Ngee Moi